Next Money

เกี่ยวกับเน็คซ์ มันนี่

ประวัติบริษัท

บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด เป็นบริษัท จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี 2547

เน็คซ์ แคปปิตอล ต้องการเป็นที่พึ่งทางการเงินให้ลูกค้าที่เข้าถึงสถาบันการเงินได้ยาก โดยความมุ่งมั่นนี้จะนำไปสู่การลดปัญหาทางสังคมได้

 • เน็คซ์มันนี่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ และให้บริการทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
 • เน็คซ์มันนี่ เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ประเภทรถบรรทุกเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ดูแล ใส่ใจลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อทำให้ชีวิตการเงินของคนไทยดีขึ้น

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเงิน
ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ
และมีระบบที่ทันสมัยรองรับการบริการทั่วประเทศ

พันธกิจ

 • พนักงาน

  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยกระดับ ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล

 • ลูกค้า

สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ด้วยความเป็นธรรม

 • คู่ค้า

  สร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

 • สังคม

ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

N-Next

กล้าเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อลูกค้าและองค์กร

E-Ethics

ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์
และมีจริยธรรม

E-Empathy

เข้าใจและเห็นใจลูกค้า คู่ค้า
เพื่อนร่วมงาน และส่งมอบคุณค่าที่ดี

X-Expertise

เป็นมืออาชีพ เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

T-Teamwork

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำงานเป็นทีม

เรื่องราวของเรา

สินเชื่อ
2 มกราคม 2566

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สินเชื่อ
2 มกราคม 2566

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สินเชื่อ
2 มกราคม 2566

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.